include_once("common_lab_header.php");
Excerpt for Ndixolele by , available in its entirety at Smashwords

Ndixolele


Copyright 2018 Zandile Mamela Qinga

Published by Zandile Mamela Qinga at Smashwords
Smashwords Edition License Notes

This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your enjoyment only, then please return to Smashwords.com or your favorite retailer and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author.


WritePublishRead

I am a WPR Author

http://viaafrika.com/writepublishread/

Iziqulatho

Ndixolele

Zandile Mamela Qinga

Qhagamshelana noZandile Mamela Qinga


Ndixolele

Yathi ibetha intsimbi yesihlanu, wabe ephuma eqhuqhutheka uNoluvuyo emsebenzini kwi-ofisi yamagqwetha amakhulu, uRhonda Cowell and Associates. Wayeneminyaka emithathu esebenza kulo mzi, eqeshwe njengonobhala.

Qwashwa...qwasha...qwasha… sivakalele phezulu isithende sesihlangu sakhe esiphakamileyo, xa wayenkcunkca ephinya-phinyeza phakathi kwabanye abaphangeli esehla isitalato saseStrand eKapa. Ingxowa yakhe yesikhumba ebomvu wayeyithe tshwa phantsi kwekhwapha, umbombo ewujongise erenkini yeeteksi eziya eGugulethu.

Ufike ekhefuzelela phezulu inguwele-wele, iiteksi zithutha zibathuthile abantu. Kweli cala ngabagalelekayo edolophini beleqa impangelo yasebusuku ngeli xesha abanye bephuma enkomeni beleqa emakhaya. Yayisisinyiki-nyiki sabantu ngelo xesha lemini nto yayibenza bahambele phezulu oonoteksi bevuyela ingenelo yabo. Wawubabona ngezo zisu zabo zijingayo, betyhaleka, betyhoboza phakathi kwezinye befun’ ukuba sendleleni kwangethuba.

Ingabathengisi ngapha bejinga ezifestileni zeeteksi bezama ukwenza iisenti zokugqibela kwabo basebenzi bagodukayo. Ungathwala ingxowa kubathengisi abahamba ngenyawo erenkini eKapa, unetyala. Kugqithise ke xa uthengiselwa ngowebala, uthi ulandula kumacici akuthengisela wona, akubonise iikawusi, uthi unikina intloko, akubonise ilaphu lezitya. Uqonde nawe ukuba uhayi, lelona gama bangalaziyo.

Kweso siphithi-phithi sabahlali baseGugulethu, ukhwazele phezulu umbhexeshi weeteksi zalapho owayenee nwele ezimhlophe wee uJola, esalathisa abahambi bakhona, ‘i3A ngapha...108 kweli cala...istraight pha ekugqibeleni kulaa teksi iluhlaza’. Benjenjeya ke abahambi ukuleqa iiteksi eziya kulo mimandla yabo.

Uqinise ingxowa yakhe uNoluvuyo watyhudisa ukuleqa istraight sona sasiza kumfikisa ngexesha ekhaya. Ufike kuso sele egxalathelana kuba bebaninzi abakhweli abaleqa indawo. Utsibe kuqala waya kuthi folokohlo esitulweni esisemva ngasefestileni.

Ngaloo njikalanga, wonke umntu edolophini apho wayefuna ithi isina imvula abe sele esekhaya. Kaloku imozulu iye yajika isaquphe emva kwesidlo sasemini, amafu asombatha isibhakabhaka yangathi likhephu. Amanenekazi endleleni axakana neelokhwe zawo zidwanguza, zisenza isigqezu zingeva kulawulwa. Umoya owawuvuthuza wawunenkwanca kucaca ukuba uvela elwandle. Waye uzikhohlakalele ngenene izitho zamabhinqa. Kaloku idolophu yaseKapa isondelelene kakhulu nolwandle lwaseSea Point. Olo lwandle ke, lumanzi alo abukhenkcerha. Amanene aziqhobosha iibhatyi, aqinisa amaqhina ayeka ukuthi tyeke.

Yile mozulu yayisenza wonke umntu afune ukuba ngasekhaya ngoba yayicacile apho yayifunzele khona. Uthe akuhlala ngaphakathi eteksini, waphathwa sisifuthu-futhu uNoluvuyo, eqonda phofu ukuba kokuya kunkcunkca ebekwenza indlela yonke oko ephume emsebenzini.

Uvule ifestile kancinci ukuba umoya umbhudle okomzuzwana ukuze aphole kancinci. Akukhange kugqithe nomzuzu enze oko, inenekazi elikhanyayo ebelihleli esitulweni esiphambi kwakhe, lajika intloko lajongisa kuye.

‘Sisi ndicela uvale ifestile wethu; uyabanda lo moya ungenayo.’ Lithe lakutsho eli nenekazi, babe nabakufutshane abantu sebembheka bemthi baxu ngamehlo.

Yintoni na le abantu bethu kwezi zithuthi bawalayo umoya opholileyo? Uvakele ezibuza uNoluvuyo ekruqukile.

‘Ndinesifuthu-futhu wethu, sisi. Ndicela nje umzuzu omnye ndizoyivala kwangoku,’ utsho ngelizwi elithobekileyo, elalingavakalisi oko wayekucinga.

Ebeyazi yena njengomhambi wezithuthi zikawonke-wonke ukuba ukuvula ifestile kuthetha enye into ebantwini. Ngaphambili, waye engazange ayicinge into yokuba ukwenza oko eteksini okanye ebhasini, kunobakhathaza abanye abantu. Uyifunde ngoku asebenzisa ezi zithuthi imihla ngemihla ukuba loo nto yokwenza njalo, yinto eyoyanyaniswa nokuzenza bhetele.

Abanye babantu abantsundu le nto bayithatha ngokungathi uthi bayanuka, umsindo wabo ugqithise xa uza kusebenzisa igama elithi, stuffy.

Uya kufika kukho izikweko zokuba, ‘angathengi imoto yakhe nje xa efuna iifestile ezivuliweyo?’ Ngamanye amaxesha baphume elubala abantu babuzane, ‘kuyanuka na aph’ eteksini, le nto kuza kuvulwa ifestile?’

Okanye ubave abanye abakhweli ukuba bathethela ukuba umvuli festile eve, ‘asincede wethu thina asiphethwanga yihigh-high sonke kaloku sana apha’. Ibingaqheleki kuye into yabantu abakhutyekiswa ngumoya opholileyo. Ebeye azibuze uNoluvuyo ukuba ingaba kukulambatha kwengqondo na okwenza abantu bacinge ngolo hlobo?

Wabubona ubuzaza bale nyewe ngonyaka ophelileyo xa wayesebenzisa ibhasi ukuphangela. Soze ayilibale into yokubethana kwabantu abangoomama esidlangalaleni, ontsundu nowebala ngenxa yale meko.

Inyanga yayiyeyeKhala esizikithini sobusika baseKapa, ixesha elo elinganyamezelekiyo kubahlali balapho ngokubanda. Ngelo xesha, ingqele ibikwenza ushwabule uvuk’ ebhedini. Zezo nyanga umntu ebephangela ngentseni, eleqa ibhasi kumnyama, iwodrophi yakhe yonke eyinxibe esiqwini. Wena gwala lengqele ke ubusithi ufake iijezi zakho, ube uthe wambu nesilamba, wongeze ngedyasi, elo xesha entloko ugongxe umnqwazi nesikhafu usithe mfi entanyeni.

Ingqele yaseKapa ibikubopha namazinyo la kunqabe incoko ebhasini nakumaciko la. Ubusithi wakungena ngaphakathi, wonele nje kukuthi vu esitulweni sebhasi ufake intloko edyasini yakho ufihla iindlebe, uval’ amehlo, ubeth’ ithatha.

Imeko yayinjalo kanye loo mini, abantu bethe nkcwe bezimamele kamnandi ebushushwini bebhasi. Umama webala owayengamdalanga kuyaphi waye wakhwela eRylands, wangena ebhasini wafunzela efestileni engaphambili wayivula nka. Wangena wona umoya onenkwanca wabhudla ohleliyo noleleyo.

Bakhuzile abakhweli besothuswa yingqele babuzana besithi, ‘Hayi bo! Utheni na lo mfazi? Uphambene?’ Livakele ilizwi elingqukuva lentombi ngasemva ebhasini liphendula, ‘Akaphambenanga tu lo usiqhela kakubi qha.’ Umnikazi weli lizwi ke ibisisidudla sentombi emnyama thsu ngebala.

Siphendule sesifunquka esitulweni singqawuza ukuza ngaphambili, safika savala ifestile leyo mbakra. Emva koko, sanyantsula ukuya kuhlala phantsi. Khange athethe umfazi webala, usuke waphakama esitulweni ebeleke isinqe sakhe, wavula engxamile ifestile le akugqiba waya kuhlala phantsi.

Iphindile yaphakama laa nto seyivathe obenja, ithethela phezulu, ‘Asizi kuqhelwa kakubi lilaw’ elizenza bhetele apha, rhaa!’ Ngeli xesha ke, lwalusele luvukile uninzi lwebhasi lukhuza esi sigezo senziwa ngulo mfazi.

‘Ngumntu otheni madoda lo uza kugodolisa abantu ngabom? Hee mntwan’ eZizi, sisimanga santoni na esi?’ Bakhuzile abafazi beqhwaba izandla. ‘Ligeza eli aniliboni na nina?’ Livakele iqhula elaziwayo lebhasi, uSankwane, sebheka-bheka, ehlekela phezulu encediswa luninzi lwamadoda.

Mbakra ifestile isidudla!

Sakugqiba sazibeka ezinqeni izandla, sema phambi kwefestile leyo sifuthela phezulu. Sasibonakala usijongile nje ukuba sicel’ umngeni. Wena wakhe walibona irhamba lifuthela phezulu lijonge ixhoba.

Angakhe alinge lo mama avule le festile kwakhona Nkosi yam, uzicingele watsho uNoluvuyo xa ebona esi sidudla sithe finini ngaphambili, sinyuse amaphumlo siwabhekise phezulu. Amehlo ale ngxilimbela yentokazi aye ebuvaleka ngenxa yendilimbela yezidlele ezazigcwalise ubuso. Yayisoyikeka ngoku eyijongile uNoluvuyo; yiyo ke le nto wayemoyikisela lo mfazi wasemzini.

Khwasusu ityuka yelawu labantu ngokuzithemba okukhulu lavula ifestile limbombozela, lide linqwale nentloko. `It’s stuffy!’ Khange ligqibe. Lityhalwe pha sisidudla satsho siyijula ukuyivala oku ifestile.

Emva koko, siqethukise intloko isidudla sayijongisa ecaleni, lasonga izandla lazibek’ esifubeni lawaphosa amehlo ntsho emfazini.

‘Yenza le nto ucinga ungayenza!’ Isimo nenkangeleko yobuso besidudla yayibonakala ukuba itsho kanjalo.

Ilawu lididizele laya kubambelela ngesitulo esisemva kwalo, libuye lityhaleka layilahla impama yaphelela esidudleni.

‘Yhuuu!’ Uzive ekhuzela ngaphandle uNoluvuyo engaziqondanga ngumothuko.

Sibuyise ngokumthi hlasi apha emagxeni igagu lesidudla samsondeza, sayijula intloko yaso ngqu ebusweni belawu. Kuthe kusathe siba emfazini welawu, kuxokozela kunjalo ebhasini, waphakama umfana omtsha waseNyanga wangena phakathi kwabo wanqanda.

Ubhekise kwigagu lesidudla elicenga ukuba liyokuhlala phantsi, ngeli xesha umfazi wasemzini esonga impumlo yakhe eyayisopha. Bavakele abantu ezitulweni bendumzela, ‘umngqube kancinci ebegeza lo mfazi tshini! Ungafika abantu beshushu kamnandi ebhasini ubavulele nka ifestile? Wayeyibona phi yena le nto ebeyenza? Next time, azakhwele eyabo ibhasi ayeke le yethu istuffy kaloku.’

Abantwana besikolo ababegcwele ngasemva ebhasini, batsho intsholo yabo behleka isiqhazolo esingapheliyo. Bavakele ngamazwi agezayo, ‘hehake sana fight for fresh air! Yhoo uMike Tyson umbonile tshomi? Bekushota amlume indlebe qha ngoku.’

‘Sana kukuthini ukuthi uyiCiti Golf uyokutshayisa i4x4? Tshini tshomi sana! Uthi uright lo?’

Qhuzu ingxolo yentsini ngasemva ebhasini.


Purchase this book or download sample versions for your ebook reader.
(Pages 1-5 show above.)